Текущ проект - Минчеви

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от “МИНЧЕВИ” ЕООД,

с. Кортен , ул. “Никола Прокопиев” 8, общ. Нова Загора, обл. Сливен,
Управител: Максим Драгиев Минчев тел. 0887 751122,

Пълен пощенски адрес: с. Кортен 8930 ул. “Никола Прокопиев” 8, общ. Нова Загора, обл. Сливен
Телефон, факс: 0887 75 11 22,
e-mail: minchevi_ltd@dbv.bg, info@phil-commerce.com

“МИНЧЕВИ” ЕООД, ЕИК: 119545396
има следното инвестиционно предложение:

Изграждане на локално пречиствателно съоръжение с анаеробно стъпало за дълбочинна преработка на измивните води, битови води, цвик и суроватка и производство на биогаз към Млекопреработвателно предприятие МИНЧЕВИ", Парцел 36, Кв. 79, с. Кортен, общ. Нова Загора, обл. Сливен

Заустване на пречистени битови, производствени и дъждовни отпадни водни количества в ПИ 38683.168.524**

1. Резюме на предложението:

Изграждане на ново “Локално пречиствателно съоръжение с анаеробно стъпало за дълбочинна преработка на отпадните води, битови води, цвик и суроватка и производство на биогаз” с. Кортен, общ. Нова Загора, обл. Сливен. Капацитетът на локалното пречиствателно съоръжение ще бъде до 300 куб.м общи отпадни води дневно. Общата площ на парцел 36 в който ще се изгради локално пречиствателно съоръжение е 3920 кв.м, а общата площ на терена на пречиствателното съоръжение се предвижда да бъде 1400 кв.м. Предвижда се изграждане на нова техническа инфраструктура водопровод, канализация, газопровод. Обектът, от който се формират отпадъчните води е съществуващ и за отвеждане на отпадъчните води от него е изградена разделна канализационна мрежа за битови и производствени отпадъчни води и за дъждовни води. Отпадъчните води, които ще се третират в локалното пречиствателно съоръжение с анаеробно стъпало за дълбочинна преработка се образуват от дейността на обекта, който е разположен в парцели 34, 35, 36 и 40, кв.79, село Кортен. До изграждане на локалното пречиствателно съоръжение с анаеробно стъпало за дълбочинна преработка отпадните води се събират във водоплътни резеревоари с обем 1000м3. (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Инсталацията за пречистване и производство на биогаз има за цел да пречиства всички отпадни води включващи: измивни води, битови води, цвик и суроватка. Инсталацията ще бъде проектирана да пречиства 300 м³/ден. общи отпадни води. Принципът на работа се базира на върхова нидерландска технология на фирма Hydrothane-STP BV. Всички отпадни води се събират гравитачно в колекторния вход на инсталацията. Колекторният вход на инсталацията е пост за издигане, от където общата отпадна вода включваща измивни води, битови води, цвик и суроватка преминава през сито (за отделяне на случайно попаднали твърди тела ). От там водата постъпва в буферен резервоар (усреднител), където се разбърква от потопяем миксер с цел хомогенизация. Чрез инсталирани потопяеми помпи в усреднителя, водата се подава към мазниноуловител-флотатор. Отделените във флотатора мазнини (полутечна фаза) се изпращат към анаеробен реактор – CSTR (SWD), където се подготвят за анаеробно разграждене (диджестиране). В CSTR-реактора е необходимо да се поддържа постоянна температура 35-37°С за микроорганизмите и това се постига посредством пара, идваща от паровата централа на млекопреработвателното предприятие.

След мазниноуловителя водата (течната фаза) постъпва в буферен резервоар. Оттам отново чрез потопяеми помпи се подава към неутрализационен танк NT. Този танк е свързан със сложна система за рециркулация с анаеробния ECSB реактор, в който също се поддържа оптимална температура 35-37°С (посредством пара идваща от паровата централа) необходима за микроорганизмите намиращи се в анаеробния реактор ECSB.

Получената биогаз от двата анаеробни реактора - съответно от ECSB (за течна фаза) и от SWD (за разграждане на мазнини – полутечна фаза) се съхранява в газхолдер, от където се подава към консуматора , а именно котелът на млекопреработвателното предприятие, обезпечаващ с топлинна енергия технологичния процес за преработка на млякото. Към инсталацията е предвидено съоръжение за очистване на биогазта от сероводород (скрубер). В случай, че произведената биогаз не може да бъде изконсумирана, а газхолдерът е пълен, е предвиден авариен факел за принудително изгаряне, за да не бъде изпускана свободно биогаз в атмосферата.

Излишната биомаса микроорганизми от анаеробните реактори, която се е получила в следствие на размножаването им и съответно водеща до превишаването на необходимия им обем, се съхранява в отделен резервоар (като резерв или за захранване на други обекти). Преминалата през анаеробния ECSB реактор течна фаза е пречистена на 90 – 95% се подава към двустъпалното аеробното стъпало /Аерация и денитрификация/ където се доразграждат останалите 5-10% органични вещества От аерационното стъпало водата постъпва в утаител .Така пречистената вода ще отговаря на следните параметри:

 • БПК5 ≤ 50 мг/л
 • ХПК ≤ 125 мг/л
 • Неразтворени вещества ≤ 50 мг/л
 • n – хексан екстрахируеми вещества (масла и мазнини) ≤ 5 мг/л
 • общ Фосфор ≤ 2 мг/л
 • общ Азот ≤ 10 мг/л
 • Активна реакция рН 6,5 – 9

От там пречистената вода се изпраща към точката на заустване СШ 42° 32´ 22.142" и ИД 25° 59´ 21.449", а оттам в отводнителен канал.

От SWD-реактора разградените мазнини (полутечна фаза) се насочват към центрофуга-декантер. Последният извежда максимално водата от полутечната фаза, а уплътнените до максимум седименти, които вече са минерализирани, се депонират в контейнер. Изведената от декантера вода се насочва към входа на лПСОВ – а именно усреднителния резервоар - за допречистване. Уплътнените седименти се депонират на определените от Закона за целта места. Уплътнените седименти се съхраняват на площадката на млекопреработвателното предприятие до прeдаването им на фирми, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци.

Аналогични съоръжения по тази технология (на нидерландската фирма Hydrothane-STP BV) са изградени от
“ФИЛ-КОМЕРС Е” ООД (www.phil-commerce.com) в:

 • Млекопреработвателно предприятие “Домлян” /Полидей 2 ООД/, с. Домлян, общ. Карлово, обл. Пловдив
 • Млекопреработвателно предприятие “Шипка 99 " гр. Първомай, обл. Пловдив , където съоръжението е в близост до жилищен квартал.
 • Млекопреработвателно предприятие “Ем Джей Дериз” ЕООД гр.Карлово Освен горе-споменатите вече изградени съоръжениия, по тази технология са проектирани и имат разрешение за строеж следните инсталации към:
 • Млекопреработвателно предприятие “ЖОСИ” (“Моника 871” ЕООД) с. Чернолик, общ. Дулово, обл. Силистра
 • Млекопреработвателно предприятие “Дядо Либен” (“Лодис Инвест” ЕООД) , гр. Копривщица, обл. София

При всичките горе посочени обекти, решението на съответната РИОСВ е, да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционното предложение. (очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Очакваните количество и вид отпадъчни води и продукти в размер общо на 300 м³/ден са описани подробно в т.2 на настоящото инвестиционно предложение. Те ще бъдат третирани чрез комбинирано пречистване:

 • Механично – за улавяне на едрите примеси
 • Физико-химично (мазниноуловител- флотатор)
 • Анаеробно разграждане (с отделяне на биогаз)
 • Аеробно разграждане

Очакваните дъждовни води от имотите – 35 и 40, кв. 79 по парцеларен план на стопански двор – бивше ТКЗС с. Кортен, в които има изградена дъждовна канализация са в размер на 193,72 л/сек. Те ще бъдат третирани чрез сепаратор ACO Oleopass NS20/200 SF 2000 с параметри Q=20ls/Qmax=200l/s за нефтопродукти, който се разполага също в парцел 36.

Заустването на пречистените отпадъчните води е предвидено да бъде осъществявано, след преминаване на процедура за Разрешително за заустване - за ползване на воден обект за заустване на пречистени отпадъчни води в повърхностни води :

Данни за водния обект, предмет на заустването:

 • Воден обект: Отводнителен канал
 • Поречие: Марица
 • Име на водното тяло: Река Блатница и притоци до вливането в река Сазлийка
 • Код на водното тяло: BG3MA200R029

Място на заустване:
Отводнителен канал ПИ 38683.168.524 в точка с географски координати : СШ 42° 32´ 22.142” и ИД 25° 59´ 21.449"