ECSB - Анаеробен диджестьор

Анаеробното разграждане на течната фаза след предварителното третиране в DAF /флотатор с флокулатор/ се извършва в специално проектирана от HydroThane система от сдвоени анаеробен реактор ECSB и подготвителен неутрализационен танк NT.

Тази конфигурация позволява:

  • Значително да се намали обема на анаеробния реактор и да се интензифицира потока обработвана отпадна вода.
  • Оптимално задържане на биомаса , благодарение на два сепаратора.
  • Двустепенно събиране на биогаз.
  • В средната част на реактора също се получава нарастване на биомасата (дори без загуба на биомаса по време на кратки пикови натоварвания)