Схема на процеса

Практическа реализация

Самият процес на биологично пречистване със съпътстващо производство на биогаз се разделя на няколко етапа:

  1. Предварителна подготовка: отделяне на по-едри механични примеси (≥ 1,75 mm) в механично сито.

  2. Осредняване на параметрите на отпадната вода в буферен резервоар

  3. Отделяне на мазнините от отпадните води, тъй като последните са инхибитори и подтискат процеса на разграждане. Тази функция изпълнява аериран флотатор (DAF) с флокулатор.

  1. Течната фаза, след отгеляне на мазнините / FOG: fat–oil-grease / постъпва в анаеробен реактор от тип ECSB – с вградени 2 бр. сепаратора задържащи анаеробните бактерии. Самият реактор е куплиран на няколко нива към неутрализационен резервоар NT, в който се постига оптимизиране на температура и рН.

  1. Отделените мазнини и неразтворени вещества се третират също анаеробно, но при продължителен цикъл /25 дни/ в анаеробен реактор от типа CSTR.

  2. Разграденият и минерализиран отпадък от CSTR се обезводнява в декантер, значитилно намаляващ обема му, като отделената вода се подава на входа на системата за повторно пречистване.

  1. При необходимост от висока степен на пречистване, в зависимост от параметрите определени в разрешителното за заустване, се налага последващо аеробно третиране.

  2. Полученият биогаз от двата анаеробни биореактора се събира в газхолдер.