Aеробно третиране на отпадни води

Аеробното третиране е необходимо в следните 2 случая:

  1. При слабо замърсени промишлени води (ХПК ≤ 2500 mg/l), като основно стъпало

  2. При високо замърсени промишлени води, като второ стъпало, след анаеробното. Когато изискванията за заустване са високи (ХПК ≤ 125 mg/l), като при река или попивно поле.