CSTR - Диджестьор за мазнини

Анаеробен реактор за разграждане на отделените при флотация /DAF/ мазнини.

Процесът е базиран на технологията CSTR (реактор с непрекъснато разбъркване)

Използва се за намаляване количеството на отпадъците и производството на зелена енергия, при пречистване на промишлени отпадни води със значително високи количества суспендирани вещества.

Напълно смесен реактор, където активната флокулентна анаеробна биомаса се поддържа в суспензия чрез механично смесване.

По-голямата част от разтворимото и твърдо замърсяване по ХПК се превръща в биогаз

Процесът CSTR(SWD) обикновено се използва за потоци от отпадна вода с:

  • Висока концентрация на суспендирани вещества и/или голямо натоварване по ХПК.
  • Високи концентрации на FOG (мазнини – масла – греси)