Пречистване на отпадни води с производство на биогаз

ФИЛ-КОМЕРС е официален пред­стави­тел за България на нидер­ландската техно­логична и инже­нерингова фирма HydroThane STP, една от водещите в света, специализирана в пречистване на индустриални води с производство на биогаз.

Технология на пречистване

В зависимост от характеристиките на отпадните водите и изискванията нa РИОСВ се използва анаеробно и аеробно третиране в ком­бинация или поотделно. Компонентите на системата се подбират спрямо спецификите на предприятието и наличните съоръжения. Тук ви представяме пълна схема на пречистване с производство и съхранение на биогаз.

Схема на процеса
 • Анаеробно третиране

  Третиране в реактори с биомаса при отсъствие на кислород с произ­водство на биогаз. За третиране на води с високо ХПК и БПК. Като самостоятелно стъпало при отход в канализация или в комби­нация с аеробно стъпало при одход в река или попивно поле.

  Техническа информация

 • Аеробнo третиране

  Третиране на отпадни води с активна утайка при подаване на кислород. Като самостоятелно съоръжение при ниски нива на ХПК и БПК5, или като допълнение към анаеробно стъпало за допречистване и постигане нормите на заустване във водно тяло.

  Техническа информация

Реализирани обекти

Всички обекти

Процес на изграждане

 • 1. Консултация и представяне на технологията

  На среща с Вас ще ви представим как би работил един обект и подробно ще ви обясним използваните технологии.

 • 2. Предварително остойност­яване и идеен проект

  На база взети лабораторни проби от отпадните води и изискванията на РИОСВ, се изготвя функционална схема и се определя прогнозната стойност на обекта.

 • 3. Проектиране и инженеринг

  Разработване на технологични диаграми и процеси от HydroThane STP Нидерландия и последващ технически проект по всички специалности от екип български проектанти. Съдействие на надзорната фирма в процеса на одобряване на проекта в съответната община и получаване на разрешение за строеж.

 • 4. Техническо съдействие за кандидатстване по различни програми

  Съдействие на консултантите при кандидатсване за субсидиране по Програми на Европейските фондове, Държавен Фонд Земеделие, Норвежки Фонд и др.

 • 5. Изграждане, въвеждане в експлоатация и пуск.

  В рамките на пет-шест месеца след завършване на строителната част ще инсталираме технологичното оборудване за отпадни води и ще захраним Вашето енергийно стопанство с получения биогаз.

 • 6. Поддръжка и отстраняване на проблеми

  Може да разчитате винаги на нашата помощ при експлоатация. Ще Ви бъде осигурен гаранционен и извънгаранционен сервиз.

Контакти